درباره ما بیشتر بدانید

یاسین طب تجهیز ایرانیان، ارائه دهنده کلیه محصولات آزمایشگاهی

درباره یاسین طب

شرکت یاسین طب تجهیز ایرانیان با داشتن بیش از یک دهه فعالیت در زمینه ی پخش و توزیع  اقلام  مورد نیاز آزمایشگاه های تشخیص طبی ، پاتولوژی و ژنتیک در زمره ی تواناترین شرکت هایی که در این زمینه فعالیت میکنند قرار دارد  .

داشتن بیش از 50 نمایندگی فعال  از شرکت های تولیدی و وارد کننده ی ثبت در سایت اداره تجهیزات پزشکی ، گواه بر تلاش مجموعه در راستای تامین نیازهای مراکز درمانی و آزمایشگاه های کشور است .

اعتماد شما افتخار ماست .

چشم انداز

ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻃﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ازﺗﻮان ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮب و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه شرکت­ های برتر،میان شرکت های بزرگ قرار گیرد.

ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻃﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  انسانی متعهد، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎرآﻣﺪ، توانسته  اﻗﻼم مصرفی  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ها ی میکروبی، ﺳﺮﻟﻮژی ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ، پاتوبیولوژی و بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی از قبیل انواع کیت های بیوشیمی،سرلوژی، هورمونی و… محیط های کشت، سرم های آلبومین و اقلام مصرفی چون سفتی باکس ،یورین باتل ، کاپ های دستگاه بیوشیمی ، سمپلر و شیشه الات و انواع لوله های آزمایشگاهی و ….ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻗﻼم نام برده  ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزد.